ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

hatályos : 2021. január 7-től

A https://tiabeauty.hu ("oldal") használata során személyes adatokat nem adhat meg a felhasználó, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Szvt.”), Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”), valamint Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: "Art.") alapján kezelhető.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

1. ADATKEZELŐK

1.1 Személyes adatok:
 • Név: Békési Tímea (továbbiakban: adatkezelő és szolgáltató)
 • Elérhetőség: info@nbdsesign.hu
 • Weboldal: https://nbdesign.hu
 • Adószám: 55363448-1-28
Az Adatkezelő határozza meg a felhasználó, megrendelő, vásárló (lásd: ÁSZF) természetes és jogi személyektől elkért adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a 4-5. pontban meghatározott célokból.

1.2 Tárhely szolgáltató adatai:
 • Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Email: info@ezit.hu
 • Telefon: +36 1 700 40 30
 • Szolgáltató adószáma: 25138205-2-41

2. FOGALMAK

2.1 Adatkezelő: aki az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza.
2.2 Hozzájárulás: a felhasználó önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, mellyel beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
2.3 Felhasználó: a természetes személy, aki az oldal szolgáltatásait igénybe veszi.
2.4 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása.
2.5 Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
2.6 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket elvégzi., aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords
 • Facebook Ireland Ltd.(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
2.7 Profilalkotás: (automatizált) adatfeldolgozás a személyes adatok felhasználásával az egyén személyes jellemzőinek értékelése céljából: érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők.
2.8 Tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
2.9 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adatot az oldal a következő esetekben kezeli, tárolja:
 • ahhoz a felhasználó önként hozzájárulását adta,
 • törvényi felhatalmazás alapján (pl. Szvt, Art stb.), mely esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé
Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

4. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

A felhasználónak nem kötelessége személyes adatokat megani, illetve nincs is lehetősége. Ez a weboldal csak információ szolgáltatását szolgálja.
Amennyiben bármilyen személyes adatkezelés történik ez a tájékoztató párhuzamosan módosításra kerül.

5. SÜTIK

A testre szabott kiszolgálás érdekében az oldal a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Szinte minden weboldal használ sütiket, melyek fő oka:
 • spam-szűrés,
 • kiskorú felismerése (főként, ha a szülő beállította részére a tiltást olyan oldalakra, melyek előírják a 18 éves korhatárt),
 • bejelentkezési értesítések,
 • belépési adatok megjegyzése,
 • marketing célok,
 • stb,

5.1 A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

5.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

5.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az oldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is.
A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

További közösségi hálózatok (Facebook, Youtube, Google+, Pinterest, Twitter stb.) is alkalmaznak sütiket, melyek célja hogy a felhasználó könnyedén hozzáférjen a média hálózatokhoz. Ezek a sütik már tartalmazhatnak személyes adatokat, és alkalmasak lehetnek a látogató beazonosítására.

5.4 Funkcionális sütik:

Megmutatja, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette (mobil, asztalai készülék, böngésző fajtája...). Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a sütik már tartalmazhatnak személyes adatokat, és alkalmasak lehetnek a látogató beazonosítására.

5.5 Sütik letiltása:

A felhasználónak joga és lehetősége van letiltani a sütiket saját böngészőjében, melyről a böngésző súgó menüpontjában tájékozódhat. Három lehetőség áll rendelékezésre:
 • Minden süti engedélyezése,
 • Minden süti tiltása,
 • Minden egyes süti települése előtt értesítés, majd elfogadás vagy elutasítás.

6. FELHASZNÁLÓ JOGAI

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga


6.3 Helyesbítés joga


6.4 Törléshez való jog

Megmutatja, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette (mobil, asztalai készülék, böngésző fajtája...). Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a sütik már tartalmazhatnak személyes adatokat, és alkalmasak lehetnek a látogató beazonosítására.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználónak joga és lehetősége van letiltani a sütiket saját böngészőjében, melyről a böngésző súgó menüpontjában tájékozódhat. Három lehetőség áll rendelékezésre:

6.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
2024 © Tiabeauty.hu - Minden jog fenntartva. Adatvédelem | Készítette: logó